РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне акціонерне товариство

"Кварцсамоцвіти"
05396155
Регулярна інформація за 2010 рік

 

Склад регулярної інформації

 

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період

1

Дата першого розміщення

19.04.2011

Дата останнього розміщення

19.04.2011

 

Титульний аркуш

Подивитися

Зміст

Подивитися

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Подивитися

Інформація про державну реєстрацію емітента

Подивитися

Банки, що обслуговують емітента

Подивитися

Основні види діяльності

Подивитися

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Подивитися

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Подивитися

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Подивитися

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Подивитися

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Подивитися

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Подивитися

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Подивитися

Інформація про випуски акцій емітента

Подивитися

Опис бізнесу

Подивитися

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Подивитися

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Подивитися

Інформація про зобов'язання емітента

Подивитися

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Подивитися

Інформація про стан корпоративного управління

Подивитися

Річна фінансова звітність

Подивитися